Tư vấn Kinh doanh

Landmark chuyên hỗ trợ doanh nghiệp thiết kế các phương án xúc tiến và phát triển kinh doanh bền vững cũng như nhận diện các cơ hội mở rộng hoạt động kinh doanh tại các thị trường tiềm năng. Trong suốt quá trình hoạt động, Landmark nắm bắt được rằng mong muốn phát triển hoạt động kinh doanh của khách hàng cũng đồng nghĩa với việc mở rộng hoạt động kinh doanh ra các thị trường nước ngoài, đặc biệt là các thị trường châu Á. Mạng lưới kết nối chặt chẽ cũng như kinh nghiệm dày dặn của chúng tôi tại các thị trường châu Á và châu Úc sẽ giúp khách hàng giải quyết các vấn đề về thủ tục với các cơ quan chức năng và xóa bỏ các rào cản về ngôn ngữ và văn hóa một cách dễ dàng.

Các dịch vụ tư vấn chủ yếu tập trung vào: